Privacy en Cookies

Horse Riders Classics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Horse Riders Classics V.O.F.
Dwingelerweg 14
7964 KK Ansen
www.horseridersclassics.nl
service@horseridersclassics.nl
+31 522 555 444


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, postcode, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, nationaliteit, IP adres, BTW nummer;
 • Gegevens over interesses en voorkeuren;
 • Overige gegevens en zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven of (iii) vrijwillig aangeleverd.
 • Wij verwerken geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
 • Wij gebruiken jouw social media pagina(s) en/of profiel(en) niet om jou te monitoren of om databases samen te voegen.

Doel van deze verwerking van persoonsgegevens

Wij leggen gegevens vast:

 • Zodat je een account kunt maken op onze website;
 • Om bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen;
 • Service te kunnen verlenen bij het gebruik van onze website: www.horseridersclassics.nl
 • De elektronische versie van de nieuwsbrief te sturen;
 • Het versturen van e-mails naar aanleiding van een bestelling of interesse;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens te verzamelen.
 • Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn staat omschreven verderop in dit Privacy Statement.


Verwerking digitale- en/of internetgegevens

Horse Riders Classics gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website van Horse Riders Classics. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn.

De Website van Horse Riders Classics verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar de website van Horse Riders Classics, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de Website.


Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Horse Riders Classics te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.


Delen binnen groepsverband

Wij deken jouw persoonsgegevens binnen de groep waartoe Horse Riders Classics behoort en dan alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verbeteren van onze website (waarbij mogelijk jouw IP-adres wordt verwerkt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij doen zaken met bedrijven die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen gevestigd buiten de EER en waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is, blijven wij toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens en maken wij gebruik van wettelijke doorgiftemechanismen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van EU Standaard Contracten of contracteren met partijen gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarvoor in de plaats te treden regelingen.


Cookies

Deze website van Horse Riders Classics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op Users hun hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

i. Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

ii. Social media cookies:
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, word de User doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

iii. Analytische cookies:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overzicht cookies Klik hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar service@horseridersclassics.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via service@horseridersclassics.nl

Datalekken

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.


Privacy Statement van derden

Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Horse Riders Classics geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.
Wijziging van dit Privacy Statement
Horse Riders Classics kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van Horse Riders Classics te raadplegen.
Bedankt dat je het Privacy Statement helemaal hebt gelezen! Heb je nog vragen of heb je op of aanmerkingen stuur ons dan een mail service@horseridersclassics.nl of laat het weten via de klantenservice +31522555444

Wij maken het surfen op onze website graag makkelijker en leuker voor je.

Daarom hebben wij de hulp van cookies ingeschakeld. Met deze cookies zorgt Horse Riders Classics er namelijk voor dat je niet iedere keer dezelfde gegevens in hoeft te vullen als je onze website vaker bezoekt. Ook zorgen cookies ervoor dat je niet telkens dezelfde informatie ontvangt als je vaker op onze site komt.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Cookies t.b.v. het functionele van de website
 • Cookies t.b.v. statistieken
 • Cookies t.b.v. social media
 • Cookies t.b.v. marketing
 • Cookies t.b.v. interesses
 • Overige cookies 

Uitschakelen van cookies

Iedereen kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan dan zijn dat je problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Hoe kun je cookies handmatig uitzetten?

Cookies kun je zeer eenvoudig handmatig in iedere browser uitschakelen. Let op: Als je de cookies uitschakelt, zullen je gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele website meer onthouden worden. Lees onderstaand hoe je per webbrowser de cookies uitschakelt:

Firefox:

 • Open Firefox.
 • Klik op de ‘Alt’-toets op je toetsenbord.
 • Kies in de menubalk die bovenaan in je scherm verschijnt voor ‘Extra’ en daarna ‘Opties’.
 • Ga vervolgens naar het tabblad ‘Privacy’.
 • Kies na ‘Firefox zal’ voor ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis’. Vink hier je voorkeuren aan en sla deze vervolgens op.

Internet Explorer:

 • Open Internet Explorer.
 • Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ en vervolgens de optie ‘Internet Opties’.
 • Klik op het tabblad ‘Privacy’.
 • Onder de knop ‘Advanced’ kun je je gewenste opties aanvinken en opslaan.

Google Chrome:

 • Open Google Chrome.
 • Klik op het gereedschap icoon.
 • Kies voor ‘Opties’.
 • Kies op het tabblad ‘Geavanceerde opties’ voor Instellingen voor inhoud.
 • Op het tabblad ‘Cookies’ kun je vervolgens de aanbevolen opties aanvinken en opslaan.

Safari:

 • Open Safari.
 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Beveiliging’. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.)
 • Vink in het gedeelte ‘Cookies accepteren’ aan of en wanneer Safari cookies van websites mag accepteren. Klik voor meer informatie over de opties op de knop met het vraagteken.

Als je meer wilt weten over de cookies die worden opgeslagen op je computer, klik je  op ‘Cookies tonen’.

Wij zullen bovenstaande verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.